Προγράμματα

Το Α' Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου, κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Promoting Quality and Equity: a dynamic approach to school improvement (PROMQE)". Το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να βοηθήσει δημοτικά σχολεία από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Αγγλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρος) να βελτιώσουν τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών τους, χρησιμοποιώντας τη δυναμική προσέγγιση βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διάλεξη από τον Δρα Λ. Κυριακίδη προς τους γονείς με θέμα: "Η συμβολή των γονέων στην προώθηση της μάθησης: Πορίσματα της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα".